4f Studio översikt

4f Studio

En fullständig digital lärplattform, med

  • personliga anteckningsböcker,
  • digitala läroböcker, och
  • interaktiva digitala kurser

i en digital skolmiljö.

En mångsidig lärmiljö

4f Studio stöder olika slags undervisningsmodeller. Den fungerar bra för vanlig undervisning i klass: läraren presenterar teori och exempel och eleverna löser uppgifter hemma. Flippat klassrum modellen stöds också: studeranden bekantar sig med teori och exempel hemma, och löser sedan uppgifter i klass. Kurshanteringssystemet stöder också virtuella kurser: där allt material och alla uppgifter är tillgängliga på ett och samma ställe, samt alla diskussioner och all feedback sker över nätet.

4f Studio-applikationen

Man arbetar i 4f Studio genom 4f Studio-appen. Användaren laddar ner appen till sin egen dator, varefter all interaktion med systemet sker via appen.  4f Studio-appen möjliggör att användaren kan skapa digitalt innehåll även offline, bl.a. skapa och redigera egna anteckningsböcker, läsa läroböcker, arbeta med inlämningsuppgifter i kurser och använda de olika verktygen som finns i lärmiljön.

4f Studio-servern

4f Studio-servern är en molnserver som sköter all kommunikation och data lagring i 4f Studio. Användarna måste ha online access till servern när de skall ladda ner eller upp material, eller när de kommunicerar med läraren eller med andra kursdeltagare. Allt material som skapas av användaren sparas på användarens egen dator, så att det kan användas senare vid behov.  Säkerhetskopior av innehållet tas även kontinuerligt på servern, så att innehållet kan återställas om det blir problem.

4f-anteckningsböcker

Användaren kan skapa egna anteckningsböcker på 4f Studio plattformen. De digitala anteckningsböckerna kan organiseras i kapitel, delkapitel och sidor. Anteckningsböckerna sparas på användarens egen dator. De säkerhetskopieras även kontinuerligt till 4f Studio-servern.

En sida i anteckningsboken kan bestå av olika slags element:

   - vanlig text med matematiska formler

   - bilder och videon (kan bäddas in från websidor)

   - funktionsgrafer och matematiska figurer

   - programkod

   - ljudfiler (egna inspelningar eller från webben)

   - frågor och hemuppgifter

Elementen kan arrangeras på sidan på olika sätt.  Läs mera ...

Specialstöd för matematik

4f Studio erbjuder speciellt effektivt stöd för att skapa matematiskt innehåll. Man kan skriva text med olika slags formatering, och använda standard matematisk notation för formler, både inne i texten och som display. Formlerna kan även redigeras i standardnotation. Matematiska symboler kan plockas från en palett eller så kan man skriva symbolerna med Latex kommandon. Dessutom kan användaren skapa och redigera

   - funktionsgrafer,

   - geometriska figurer,

   - matematiska tabeller,

   - tabeller för teckenväxling och

   - strukturerade härledningar.

De här matematikelementen kan arrangeras på önskat sätt på sidan.  Läs mera ...

4f-läroböcker

I 4f Studio finns en hylla för digital läroböcker.  4f-läroböckerna är i egentligen skyddade 4f-anteckningsböcker. En läsare kan inte ändra på texten i läroboken, men de kan lösa uppgifter direkt i läroboken, och göra markeringar i boken. Man löser uppgifter i boken med de verktyg som finns i 4f-anteckningsböckerna. 

En 4f lärobok är en e-bok som kan läsas och användas offline. Läroboken med användarens lösningar lagras i molnservern. Läroböckerna sparas på användarens egen dator, och är därmed tillgängliga för användaren så länge det behövs.

En lärare kan använda en 4f-lärobok som kursbok i en 4f-kurs. Läraren får då fritt redigera, lägga till och ta bort material enligt eget behov.  Kursdeltagarnas kursböcker synkroniseras automatiskt med lärarens kursbok under kursens gång. Läs mera...

4f-kurser

Lärare kan skapa och ge egna digitala kurser i 4f Studio omgivningen.  En 4f-kurs kan ges både som vanlig klassundervisning med digitalt stöd, eller som en virtuell kurs över nätet. Kursen sparas på både lärarens och elevernas datorer för senare behov. 

Studerandena kan lösa uppgifter direkt i kursboken, lämna in sina lösningar till läraren och få lärarens feedback, allt utan att behöva lämna kursomgivningen.

I en kurs ingår även en avancerad chat funktion, med vilken läraren kan kommunicera med kursdeltagarna. I kursen kan även ingå  synkrona videokonferenser. Läraren kan kontinuerligt följa med deltagarnas framsteg genom en översiktspanel.

En lärare kan skapa en 4f-kursbok från början, eller använda en existerande 4f-lärobok som kursbok (med eventuella ändringar), eller använda en egen 4f-anteckningsbok som kursbok.  En kursbok kan vara omfattande och täcka det mesta av kursmaterialet, eller så kan den vara begränsad till endast det allra nödvändigaste, allmän kursinformation samt kursuppgifter, medan kursen använder en separat kursbok i pappers- eller digitalt format . Läs mera ...