Four Ferries Oy:s dataskyddspolicy

1.Den registeransvariga

Namn: Four Ferries Oy, FO-nummer 234 3222-8
Adress: Kaskisgatan 4 B 6, 20700 Åbo
Övriga kontaktuppgifter: ida.ronnlund(at)fourferries.fi

 

2.Kontaktperson gällande registret

Namn: Petri Salmela
Adress: Kaskisgatan 4 B 6, 20700 Åbo
Övriga kontaktuppgifter: info(at)fourferries.fi

 

3.Namn på registret

Four Ferries Oy:s användarregister

 

4.Registrets ändamål och innehåll

De uppgifter/data vi samlar in behövs för skötseln av kontakten till användarna, för service till användarna, för fullföljande av utlovad service, för säkerställande av servicen, för vidareutveckling av servicen, för hantering av användarrättigheterna, för eliminering av skadlig data samt analysering av insamlad data, för marknadsföring samt för statistik över service. Vid insamling av data använder vi främst logdata.

Då användaren godkänner användarvillkoren (EULAN) godkänner hen, att vi samlar in data om användaren i Four Ferries användarregister. Användar-id:n är alltid personlig. Registret kan innehålla följande uppgifter:

Personuppgifter:
- Förnamn, efternamn, e-postadress
Uppgifter som berör ändamålet med användningen:
- Skola, inskrivningsår i skolan, användarkategori lärare/elev, undervisningsspråk
Övriga uppgifter:
- Uppgifter om varor/service som användaren beställt, leverans och fakturering av dem
- Registreringsuppgifter såsom användar-id, lösenord och andra uppgifter som har med servicen/användningen att göra.

- de uppgifter vi samlar in används endast för ändamål som nämns i användarvillkoren  (EULAN).

 

5.Återkommande datakällor

Vi erhåller uppgifterna till registret i samband med registreringen eller i samband med användningen av tjänsten.

 

6.Överlåtelse av återkommande uppgifter

Vi överlåter uppgifter åt utomstående endast till den del som leverans av tjänster och service samt tekniska lösningar kräver det (Paytrail och PayPal). Vi gör inga regelbundna överlåtelser.

 

7.Överföring av uppgifter utanför EU och EES

Vi förmedlar inga uppgifter utanför EU eller EES.

 

8.Användning av kakor (cookies)

Vi använder kakor för att förbättra effektiviteten och användarvänligheten. Vi använder kakor (Google Analytics) för att identifiera våra användares behov samt för marknadsförings- och statistikändamål. Vi använder kakor även för att eliminera skadlig information/data.

 

9.Förvaring av registeruppgifter

A. Manuellt material: Eventuella utskrifter förvaras i låsta skåp i låsta utrymmen.

B. Digitalt material: Alla uppgifter förvaras konfidentiellt. Användar-id och lösenord används för att skydda uppgifterna. Uppgifterna är säkrade med användar-id och lösenord som består av minst 10 tecken, och för huvudanvändaren 15 tecken.

Personuppgifterna används endast av personer med rättigheter till användning och vars uppgift är skötseln av registret och underhållet av och felsökning i detsamma samt då de tar hand om kundernas uppgifter med deras data. Uppgifterna är skyddade med lösenord och andra tekniska metoder. Uppgifterna överförs med hjälp av HTTPS-kontakter.

Vi använder och underhåller brandmurar samt motsvarande skyddslösningar i alla sådana deviser som kan kopplas direkt till allmänna nät.

 

10.Rätt till granskning och förbud

En person som är registrerad i Four Ferries har rätt att granska de användaruppgifter som finns om hen i registret, hur uppgifterna är kategoriserade, vem uppgifterna kan delges och hur uppgifterna om hen har erhållits.  En skriftlig begäran om granskning/förbud kan sändas per e-post till ovan angiven kontaktperson. Den person som sköter registret kontrollerar identiteten hos den som använder granskningsrätten, innan uppgifterna överlämnas till denne.

 

11.Rätt att kräva korrigering av uppgift eller eliminering av uppgift

En person som registrerad i Four Ferries har rätt att kräva att felaktig uppgift om hen korrigeras eller att uppgiften raderas helt och hållet. Anhållan om att få korrigering av felaktig uppgift eller eliminering görs per e-post till kontaktpersonen.

 

12.Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

I fall av dataintrång är Four Ferries i egenskap av registeransvarig skyldig att meddela om saken till övervakande myndighet utan berättigat dröjsmål, dvs. inom 72 timmar. Övervakande myndighet i Finland är Dataombudsmannens byrå (https://tietosuoja.fi/sv/dataombudsmannens-byra).

 

Uppdaterad 9.7.2020