Dataskyddsbeskrivning

DATASKYDDSBESKRIVNING
Personuppgiftslagen (523/1999) 10 § och 24 §
Datum för uppgörande: 14.3.2017
1 Den registeransvarige Namn: Four Ferries Oy, FO-nummer 234 3222-8
Adress: Kaskisgatan 4 B 6, 20700 ÅBO
Övriga kontaktuppgifter: ralph.back(a)fourferries.fi
2 Kontaktperson i ärenden gällande registret Namn: Barbro Back
Adress: Kaskisgatan 4 B 6, 20700 ÅBO
Övriga kontaktuppgifter: info(a)fourferries.fi
3 Registrets namn Användarregistrer för Four Ferries Ab
4 Ändamål med behandling av personuppgifter Uppgifterna kan behövas för följande ändamål: För skötsel av kontakten till användarna, för service till användarna, för fullföljande av service, för säkerställande av servicen, för vidareutveckling av servicen och analysering av den samt för statistik över service.
5 Registrets datainnehåll Registret kan innehålla följande uppgifter:
Personuppgifter:
- Förnamn, efternamn, e-postadress
Uppgifter som berör ändamålet med användningen:
- Skola, inskrivningsår i skolan, användarkategori lärare/elev
Övriga uppgifter:
- Uppgifter om varor/service som användaren beställt, leverans och fakturering av dem
- Registreringsuppgifter såsom användar-id, lösenord och andra uppgifter som har med servicen att göra
6 Regelmässiga uppgiftskällör Regelmässiga uppgiftskällor är: Uppgifter som fås via registrering och i samband med användningen av servicen.
7 Regelmässigt utlämnande av uppgifter Inga regelmässiga överlåtelser.
8 Översändande av uppgifter utanför EU eller EES Inga uppgifter sänds utanför EU eller EES.
9 Principerna för skyddet av registret A Manuellt material: Eventuella utskrifter förvaras i  låsta skåp
B ADB-register: Alla uppgifter förvaras konfidentiellt. Användar-id och lösenord används för att skydda uppgifterna. Personuppgifterna används endast för skötslen av registret och underhållet  av detsamma. Uppgifterna är säkrade med användar-id och lösenord.
10 Granskningsrätt En person som är registrerad i Four Ferries har rätt att granska de användaruppgifter som finns om hen i registret. En skriftlig begäran om det sänds per e-post till ovan angiven kontaktperson. Den person som sköter registret kontrollerar  identiteten hos den som använder granskningsrätten, innan uppgifterna överlämnas till denne.
11 Rätt att kräva rättelse av uppgifter Via e-post till kontaktpersonen.
12 Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter